برگزاری کارگاه های آموزشی بصورت مجازی و با استفاده از امکانات رسانه های اجتماعی با هدف تسهیل در حضور مخاطبان بخصوص مخاطبان دیگر شهرهای کشور ،در دستور کار گروه فرهنگی -هنری آریا قرار گرفته است .