دوره بعد از مدرسه : (ويژه دانش آموزان مقطع ابتدايي )

اين دوره كه از مهرماه هر سال تا پايان سال تحصيلي برگزار مي گردد ؛ دانش آموزان مقطع ابتدايي پس از پايان ساعات آموزش در مدرسه به خانه فرهنگ آمده و تحت نظارت مربي آموزشي تا ساعت ۱۶  هر روز كليه تكاليف تحصيلي و مراحل آماده سازي دروس خود را پشت سر مي گذارند .

مزاياي دوره :

-رفع دغدغه ي ساعات پس از مدرسه به ويژه براي والدين شاغل 

-انجام تكاليف تحصيلي و مرور دروس فرا گرفته شده  ي هرروز 

-تشخيص و برطرف نمودن نقاط ضعف و نيازهاي تحصيلي دانش آموزان

-بهره گيري از امكان كار تيمي  و حس رقابت

-شناسايي و استفاده  از تمام ظرفيت و استعدادهاي دانش آموزان  در  فرآيند تحصيل

-برگزاري جلسات مستمر  مشاوره با والدين 

 -امكان استفاده از  ناهار و ساعت اضافه